Medskabere

af Tale holdt til fernisering på Bovbjerg Fyr søndag den 5. november 2017
La creazione di Adamo    I Det Sixtinske Kapel i Peterskirken i Rom findes den berømte freske Creazione di Adamo, Adams skabelse. Billedet af Gud og den nyskabte Adam med fingrene der rækkes mod hinanden. Det ikoniske billede på Menneskets begyndelse - med det energifyldte centrum, der tiltrækker sig blikket: Fingrene, der lige akkurat ikke berører hinanden.
   Da det netop er et maleri er det karakteriseret ved at være et fikseret motiv, uden bevægelse; en frossen scene i samspillet mellem Gud og menneske.

   Men ligesom så megen stillestående kunst, som maleriet, tegningen, skulpturen eksempelvis er det, så rummer dette klassiske kristne motiv -trods sin faste form- masser af bevægelse i sig. Og i dette tilfælde er det netop Gud, der markerer bevægelsen. Han bæres frem af en forsamling af engle, den himmelske hærskare, nærmest på en sky - frem mod sin skabning, Adam, det første menneske, der er i modtagerens position, modtager af liv og ånd, som det også står skrevet.
   Billedet markerer på én gang sammenkædningen mellem Gud og mennesker og skellet imellem os. For fingrene rører lige akkurat ikke hinanden. Alligevel kommer vi uvægerligt til i tanken at gøre bevægelsen færdig og lade Guds og Adams fingre berøre hinanden - nå hinanden, få kontakt - så Gud og menneske bliver forenede. Netop denne bevægelse er billedet med til at vise. Men Michelangelo har netop fastholdt, at der er afstand mellem Gud og menneske, at der er et skel - selvom der også er et stærkt bånd imellem dem - imellem Skaber og skabning.

   Maleriets kobling mellem Gud og menneske viser menneskets særlige status i verden - som skabt i Guds billede. Som et væsen, der også selv kan skabe, være en medskaber, være kreativ, der jo netop betyder skabende. Den engelske forfatter J.R.R. Tolkien kaldte med rette mennesket "a sub-creator", en under-skaber, kun lidt ringere end Gud.

   Det er i mødet, at kunsten bliver til; eller i det forhold, man står til den omgivende verden. Det er i forsøget på at gøre sansningen klar for tanken, at kunsten kaster sig ud i sin bearbejdelse af stoffet for at frembringe virkelighed - på lærred, i fotografi, i ler eller i ord. Også poesi betyder skabelse, på græsk.
   For kunst er virkelighed formet i menneskets hænder. Den er skærpet virkelighed; med ønsket om, at det gamle skal føles sprødt nyt.

   Det er i mødet, at kunsten bliver til. Uden mødet, ingen kunst. Mødet mellem mennesker, mellem menneske og natur, mellem menneske og det guddommelige. Men fordi kunsten bliver til i mødet mellem os og noget uden for os, så ændrer kunsten sig også i takt med, at vi mennesker ændrer vores syn på verden. Kunsten er altid vores svar på virkelighedens rungende spørgsmål, og fordi vi ikke er de samme som vi var engang, ændrer svarene sig også.
   Der er således langt fra det 19. århundredes romantiske landskabsmalerier til det 20. århundredes abstrakte kunst, der gik vejen over impressionisme, ekspressionisme, kubisme, surrealisme - og frem til i dag, hvor man ser nye blandinger af gamle genrer - i Danmark kan vi bevæge os fra Kviums groteske skikkelser over Arne Haugen Sørensens religiøse motiver til den nyrealistiske nationale maler Thomas Kluge, en slags moderne Rembrandt.

   Kunst kaster sig ind i et møde med verden, dér hvor brændpunktet er, dér hvor noget mødes og der bliver skabt noget nyt; mødestedet imellem samling og opløsning, mellem harmoni og kaos, mellem krig og fred, mellem skabelse og tilintetgørelse. Kunsten vil ind i mødestedet, mellemstedet, for at ramme mellemgulvet på os. Det vil vise verdens bevægelser og derigennem bevæge os - som Gud gør det med Adam ved at blæse kreativitetens ånd ind i ham. Den samme Ånd, som vi alle er arvtagere af.

   I moderne sammenhænge ville vi måske være tilbøjelige til at viske Gud ud af Michelangelos freske og lade billedets højre side forblive ubefolket, tom. Men derfor rækker Adam, mennesket, du og jeg, stadig fingeren frem i mødet med verden, i nysgerrighed; men også i håbet om, at vores anelse, vores længsel og vores søgen efter mening bliver mødt af noget derudefra. Det er kunstens rolle at blive ved med at række ud og tegne med sin krogede finger på det fælles lærred, vi kalder verden.

OHWebdesign