Generalforsamlingen i Lemvig og Omegns Valgmenighed

Søndag den 30. maj 2021


Læs formandens beretning
Læs præstens beretning

Generalforsamlingen blev afholdt efter en gudstjenesten kl.10.00 og en frokost.

Der deltog 35 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden Bodil Jensen bød velkommen.
Til dirigent valgtes Daniel Eiler.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.
Til stemmetællere valgtes: Gustav Madsen og Hanne Lund.

Herefter afholdt formanden og præsten sine beretninger.
Læs formandens beretning her.
Læs præstens beretning her.

Herefter fremlagde Kassereren regnskabet til drøftelse og godkendelse.
Kassereren kommenterede enkelte poster i regnskabet. Han uddybede hovedtallene og redegjorde for de forskellige afvigelser fra tidligere år. Han oplyste at der havde været et mindre fald i antallet af medlemmer, således at der nu var 486 medlemmer, heraf 68 børn.
Der var ikke spørgsmål til regnskabet og dette blev godkendt.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.

På valg var Ane Husted, Allan Møller, Bente Kallesøe, Erik Vedstesen, der alle modtog genvalg. Til suppleanter genvalgtes Thorkild Sønderskov og Bodil Keldorff.
Steen Trier Lund genvalgtes som revisor. Som revisorsuppleant genvalgtes Jørn Kallesøe.

Under eventuelt var der en livlig og interessant diskussion omkring udsmykning af kirken og en eventuel renovering af altertavlen.
Konklusionen blev at bestyrelsen opfordres til at undersøge alternative
muligheder for udsmykning af kirken.
Dirigenten takkede herefter forsamlingen for dog ro og orden.


OHWebdesign