VedtægterVedtægter

 

I. Menigheden
§1.
Lemvig og Omegns Valgmenighed, der blev oprettet i 1883, har til formål at være menighed i henhold til gældende lov som en del af Den danske Folkekirke, at virke som samlingssted til fremme for egnens grundtvigskprægede kirke- og folkeliv.

§ 2.
Medlemsret og medlemspligt indtræder, når ansøgning om sognebåndsløsning er godkendt, og ophører, når lovlig udmeldelse er sket. (Se § 4).
Sognebåndsløsning sker efter den til enhver tid gældende lovgivning.

II. Medlemmer
§ 3.
Enhver kan frit melde sig ind i Lemvig og Omegns Valgmenighed. Indmeldelse sker ved at udfylde en indmeldelsesblanket, der afleveres til præsten. Blanketten findes på Valgmenighedens hjemmeside.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til præsten, som foretager indberetning til folkeregistret.

§ 4.
Ethvert medlem er pligtig til at yde et årligt bidrag, der mindst andrager vedkommendes kirkeskat. Såfremt medlemmer ikke indkomstbeskattes, ydes et minimumsbeløb, hvis det vedtages af bestyrelsen. Bestyrelsen har fuldmagt til på medlemmernes vegne at indhente de nødvendige oplysninger til beregning af kirkeskatten, idet bestyrelsen samtidig forpligter sig til at iagttage tavshedspligt efter gældende regler.
For medlemmer, der ikke opfylder deres bidragspligt, henvender bestyrelsen sig til folkeregistret i den kommune, hvor medlemmet har bopæl, som derefter vil sætte den pågældende i kommunal kirkeskat. For sådanne medlemmers vedkommende ophører alle rettigheder i forhold til valgmenigheden. Ved en sådan tvangsudmelding betragtes sognebåndet at være opløst.
Manglende betalt bidrag skal betales til valgmenigheden.

III. Generalforsamling
§ 5.
Hvert år i april eller maj afholdes den ordinære generalforsamling. Indkaldelse sker med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale ugepresse og kirkebladet og ved bekendtgørelse mindst to søndage fra prædikestolen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten præsten, bestyrelsen, eller mindst 25 medlemmer begærer det. Hertil indkaldes i den lokale ugepresse med mindst 8 dages varsel og så vidt muligt tillige ved bekendtgørelse to søndage fra prædikestolen. Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges afholdt inden en måneds forløb.

§ 6.
Stemmeberettiget er ethvert myndigt medlem af valgmenigheden.

§ 7.
Lovligt indvarslede generalforsamlinger er altid beslutningsdygtige. (Se dog § 19).
Forhandlingerne ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen.

§ 8.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
a) Valg af dirigent og stemmetællere.
b) Beretning af formanden
c) Beretning af præsten, hvis denne ønsker det.
d) Det reviderede regnskab fremlægges til drøftelse og godkendelse
e) Valg af bestyrelse og suppleanter
f) Valg af revisorer
g) Behandling af indkomne forslag.
h) Evt.
Indkomne forslag skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dirigenten underskriver forhandlingsprotokollen.


IV. Valgmenighedens bestyrelse
§ 9. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Hvert år vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.

§ 10.
Bestyrelsen repræsenterer menigheden i alle anliggender og handler på dennes vegne i alle spørgsmål, således også vedrørende løn til alle ansatte. Vigtigere spørgsmål, herunder ansættelse og afskedigelse af præst, skal dog forelægges menigheden på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.
Menigheden tegnes i økonomiske anliggender af kassereren og formanden eller af forretningsudvalget. I tilfælde af salg eller pantsætning af fast ejendom dog altid kun ved underskrift af hele bestyrelsen.

§ 12. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører.

§ 13.
Udtræder én eller flere bestyrelsesmedlemmer i årets løb, indkaldes suppleanten.

V. Regnskab m.v.
§ 14.
Menighedens regnskabsår er kalenderåret.

§ 15.
Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges blandt medlemmerne for to år ad gangen.
De afgår skiftevis.

§ 16.
Menighedens udgifter afholdes af medlemmerne. Hvis årsregnskabet to år i træk viser underskud, skal bestyrelsen forelægge forslag til fremtidig drift.

VI. Opløsning og vedtægtsændringer
§ 17.
Menigheden er uopløselig, så længe der findes medlemmer , der kan og vil fortsætte valgmenigheden.

§ 18.
I tilfælde af menighedens opløsning kan ingen enkeltperson få andel i menighedens formue. Eventuelle overskydende midler anvendes til fremme af egnens grundtvigske kirke-, skole- og folkeliv.

§ 19.
Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling og med en majoritet på 2/3 af de fremmødte medlemmer. Annonceringen skal i så fald indeholde meddelelse om, at vedtægtsændring er på dagsordenen, og bekendtgørelsen skal ske i ugepressen med mindst 14 dages varsel.

VII. Andre spørgsmål
§ 20.
Valgmenigheden har egen valgt præst og egen kirke.

§ 21.
Adgang til at deltage i gudstjenesten står åben for alle, med mindre bestyrelsen eller præsten i særlige tilfælde bestemmer anderledes. Ikke-medlemmer, der ønsker kirkelige handlinger foretaget, eller som ønsker, at deres børn deltager i konfirmationsforberedelse, uden at de indmelder sig som medlemmer, kan træffe særlig aftale med præsten, der selv afgør, om dette kan finde sted.

Disse vedtægter træder i kraft straks.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 2015

OHWebdesign